Ph.D course ”The incident site of tomorrow”

Opportunity to registrate for a PhD-course “The incident site of tomorrow”.
For more details about the course content, see below (in Swedish).

For questions and registration contact karin.fredriksson@liu.se

Course plan

Kursplan – Doktorandkurs

Kursen kommer att ges under v 15-20.

Namn

Introduktion till responssystem

Kursmål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha kunskap om vad som utgör ett responssystem med fokus på svenska förhållanden, vidare ha översiktlig kunskap om responssystem i ett internationellt perspektiv och om den forskning som finns på området.

Innehåll

Responssystem är ett vitt begrepp som innefattat de personer, de organisationer, de metoder och den teknik som är involverad i responsen (räddningsinsats) på en olycka, extraordinär händelse eller kris. Responssystem kommer att belysas från olika perspektiv där fokus ligger t e x på aktörer, organisationer, systemsamband, räddningsinsatser och dess utvärdering, samt teknikstöd. Den huvudsakliga domänen kommer att vara olyckor (d v s frekvent återkommande händelser som inte stör samhällets rutiner eller infrastruktur).

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Målgrupp

Kursen vänder sig till samtliga doktorander inom domäner som responssystem, säkerhetsforskning och resiliens, t ex inom forskarskolan Forum Securitatis och är även öppen för andra doktorander som finner den intressant. Kurser är obligatorisk för doktorander verksamma inom CARER.

Undervisning

Kursen inleds med en övergripande föreläsning om området responssystem ur ett inkluderande definitioner av responssystem, räddningsinsatser, olyckor, och så vidare. Det svenska responssystemet beskrivs utifrån ett antal scenarier med fokus på ingående aktörer, arbetssätt, ansvarsfördelning och utmaningar. Följande kursmoment varvar föreläsningar och seminarier enligt kurstillfällen nedan. Till seminarierna förväntas kursdeltagare ha läst material enligt lista och kunna diskutera detta material. Dessutom ska doktoranderna delta på minst en praktisk övning med en svensk räddningsorganisation, se Kurstillfälle 4.

Kursen examineras i relation till varje moment vilket innebär att en mindre uppgift lämnas in till respektive föreläsare efter aktuellt moment. Det kan exempelvis vara en reflektion övermomentet relaterat till eget doktorandprojekt. På övningen krävs endast deltagande.

Kursen beräknas löpa vecka 15-20 med ett till två undervisningspass per vecka. Fördjupningsuppgift lämnas in efter respektive moment där slutdatum sätts av aktuell föreläsare/moment ansvarig.
Kursen ges på svenska.

Litteratur

TBD

Examination

För examinations krävs aktivt deltagande samt godkända examinationsuppgifter efter varje moment. Examinator för respektive moment är respektive momentledare. Examinator för hela kursen är Sofie Pilemalm.

Poäng

7,5 hp (1 hp poäng per tillfälle och 1, 5 för övning)

Good heartiness is a result of good health care and lifestyle. How can medicaments hels up? Today the assortment you can order from online pharmacy is real high. For example Antabuse is used in given folk with chronic alcoholism. Creates an distasteful reaction when drinking alcohol, which reduces the desire to drink. Cialis is a prescription drug used to treat impotence. If you’re concerned about erectile disease, you perhaps know about canadian pharmacy cialis 20mg and . Where you can get more data about ? (Read more ). At present more than half of men aged over 50 reported some degree of erectile dysfunctions. A medical review found that about 14 percent of patients grab Zyban reported sexual dysfunction. If you choose to order remedies like Cialis online, always visit your sex therapist before do it. Very likely your physician will take into account possible remedy interactions with Cialis, your age and any previous experience you have had with the curing.

Posted in News.